Esquise 杂志博客 WordPress 主题。

主题特点:

拖拽页面搭建,无限布局,自适应,相册和视频文章,巨型菜单,4 个幻灯片,无限头部和侧边栏,4 个自定义文章类型。

主题截图:

               

下载地址

演示地址 下载地址

参与评论